Na 60 jaar is ook Slotermeer toe aan vernieuwing. Geprobeerd wordt om dit met respect voor het gebied uit te voeren. Meer renovatie, kleinschaliger en met veel aandacht voor de cultuur-historie. Niet altijd even makkelijk omdat de maatschappij en de wensen drastisch gewijzigd zijn, de open verkaveling niet alleen maar voordelen heeft maar ook nadelen en de eisen aan woningen en schoolgebouwen flink zijn veranderd. Werken aan de vernieuwing van Slotermeer is daarmee een uitdaging en nooit saai.


Slotermeer

Eind 19de eeuw is de huisvestingssituatie voor veel Amsterdammers beneden alle peil. Veel inwoners wonen in krotten en averroes blok noord 02huisjesmelkers profiteren van de situatie. In 1901 wordt de Woningwet aangenomen en gaat de overheid zich actief bemoeien met de woningbouw. Er komen minimum-eisen waar woningen aan moeten voldoen en het toezicht wordt verbeterd om de ergste uitwassen tegen te gaan. Als stad blijft Amsterdam groeien en in de jaren '20 wordt een groot gebied geannexeerd en bij de stad gevoegd. Amsterdam groeit van 4630 naar 17121 hectare. Om de bebouwing van deze gebieden in goede banen te leiden moet er een degelijk plan worden opgesteld. De stedenbouwkundige Van Eesteren krijgt de opdracht dit plan op te stellen. In de jaren '20 en '30 is er veel belangstelling voor de
'tuinstadgedachte' zoals deze in Engeland en de Verenigde Staten is ontstaan. Ook Van Eesteren ziet dit als een belangrijke verbetering voor de woonsituatie in de stad. In de jaren '30 wordt het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) vastgesteld met als kenmerken licht, lucht en ruimte. Er wordt gebroken met de gesloten bouwblokken en gekozen voor een open verkaveling.bouwbord latei2
Als eerste wordt in 1936 begonnen met de bouw van Bos & Lommer, waarbij geexperimenteerd wordt met (half) open bouwblokken en strokenverkaveling. Na de oorlog wordt begonnen met de bouw van Slotermeer. De eerste paal gaat op 1 december 1951 de grond in en op 7 oktober 1952 opent koningin Juliana de nieuwe woonwijk.

Doordat de stedelijke vernieuwing in Slotermeer kleinschaliger wordt uitgevoerd is de oorspronkelijke gedachte en structuur in het gebied goed bewaard gebleven. In 2007 is een deel van het gebied op initiatief van de deelraad Geuzenveld-Slotermeer aangewezen als “beschermd stadsgezicht” (het “Van Eesterenmuseum”). In aansluiting daarop is in 2010 het Van Eesterenmuseum (binnenmuseum) geopend waar met tentoonstellingen, rondleidingen, debatten aandacht wordt besteed aan het gedachtengoed van Van Eesteren en de cultuurhistorische betekenis van het gebied. Door het Rijk is Slotermeer en een deel van Slotervaart aangewezen als een van de cultuurhistorisch waardevolle “Wederopbouwgebieden”.

 

 

 

 

Nieuw schoolgebouw voor de Noordmans

IMG 9212Na een lange aanloopfase begint de nieuwe Noordmansschool vorm te krijgen. Behalve een nieuw gebouw krijgt de school ook een nieuwe naam: Proo Rege Noorderhof.

Wateroverlast Meerwaldtplantsoen nog niet opgelost

IMG 9191De wateroverlast in het Meerwaldtplantsoen in Slotermeer is (helaas) nog niet opgelost. Afgelopen jaar is het park gerenoveerd warabij tevens is geprobeerd om de ernstige wateroverlast in het park aan te pakken. Op een aantal plaatsen in het park blijkt de wateroverlast hardnekkig te zijn en blijft het regenwater op het gazon en in de plantvakken staan. We onderzoeken nog mogelijkheden om de overlast verder aan te pakken. De waterdoorlatendheid van de bodem is op sommige plekken zo slecht dat het regenwater zeer slecht weg kan.

GVB gaat voor groen

IMG 9125 Bij het eindpunt van ljn 7 aan de Slotermeerlaan heeft het GVB in overleg met bewoners een nieuwe personeelsvoorziening gerealiseerd. De vraag van de omwonenden was om het gebouw een groene uitstraling te geven en dat is zondermeer gelukt. 

Nieuwbouw basisschool de Verkracht geopend

IMG 9234 Eind 2019 is de nieuwe basisschool de Veerkracht geopend. In samenwerking met de schoolbesturen werkt de gemeente Amsterdam aan de vernieuwing van de schoolgebouwen in Geuzenveld-Slotermeer. Goed onderwijs in moderne schoolgebouwen. De volgende schoolgebouwen zijn de afgelopen jaren vernieuwd: De Kade, Troelstraschool, Goeman Borgesiusschool, Timotheusschool, Slotermeerschool, Burgemeester De Vlugtschool en de Immanuelschool.

Vernieuwing Anton Struikbuurt afgerond

IMG 9232

Eind 2015 startte woningcorporatie de Alliantie en de gemeente Amsterdam met de vernieuwing van de Anton Struikbuurt in Slotermeer. 250 Woningen zijn gerenoveerd en 84 nieuwe woningen zijn gebouwd. Met het planten van nieuwe bomen en het overig groen is na ruim 4 jaar de vernieuwing van deze buurt (vrijwel) afgerond. De straten zijn ingericht als (woon)erf en er is een mooie mix ontstaan van eengezinswoningen, appartementen, sociale huur en koopwoningen.

Nieuwenhuysenbuurt

Samen met de woningcorporaties de Alliantie en Eigen Haard zijn we begonnen met het maken van een plan voor de vernieuwing van de Nieuwenhuysenbuurt in Slotermeer. De corporaties hebben besloten om hun woningen in deze buurt te vervangen door nieuwbouw. In overleg met de bewoners werken we aan een nieuw stedenbouwkundig plan voor de buurt. Als alles goed gaat, kunnen de eerste bewoners in het najaar 2020 starten met de herhuisvesting. De eerste nieuwbouw zal tegen 2023/2024 gereed zijn.

Renovatie Meerwaldtplantsoen vrijwel gereed

De renovatie van het Meerwaldtplantsoen in Amsterdam Slotermeer is vrijwel gereed. Het plantsoen maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht ("Van Eesterenmuseum") en de renovatie is dan ook geinspireerd op het oorspronkelijke ontwerp uit de jaren '60. Zo waren in de loop der jaren de beeldbepalende vaste plantenvakken opgeheven. Bij de herinrichting zijn deze hersteld. Ook is er groot onderhoud uitgevoerd aan het bomenbestand en zijn zo'n 200 bomen vervangen door nieuwe. In overleg met de omwonenden is gekozen voor meer diversiteit en kleur.

IMG 8598

Nieuwbouw Immanuelschool

Na jarenlange onzekerheid is het nu definitief: De Immanuelschool in Slotermeer krijgt nieuwbouw. Eind 2017 is een deel van het immanuel bouwbord kleinhuidige gesloopt om plaats te maken voor de niewbouw. In mei wordt begonnen met de heiwerkzaamheden en de nieuwbouw. In het voorjaar 2019 moet de nieuwe school klaar zijn.

Een deel van het oude gebouw blijft (voorlopig) gehandhaafd en krijgt een nieuwe functie.

Weer een stukje Aireystrook (bijna) gereed

De renovatie van de eerste 140 Aireywoningen in Slotermeer is afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan de herinrichting van de buitenruimte airey01openbare ruimte. Het eerste hofje is gereed inclusief een nieuwe speelplek. Ook de Jacob Frankhof is vrijwel gereed. Eind 2018 zal de hele Aireystrook tussen Burgemeester Fockstraat en Burgemeester Eliasstraat vernieuwd zijn.

Eigen Haard is begin 2018 begonnen met de 3de fase renovatie: de woningen tussen de Burgemeester Fockstraat en de Johannes Poststraat.

Bomenplein wordt opgeknapt

De werkzaamheden voor het opknappen van het bomenplein -officieel het A. Eversplein- zijn begonnen. Ooit lag er een plan om het plein te bebouwen, maar dankzij de inbreng van omwonenden is besloten het bomenplein te behouden. In overleg met omwonenden is er een opknapplan gemaakt en aannemer Germieco voert de werkzaamheden uit.

opknap bomenplein

Nieuwbouw Burgemeester De Vlugtschool gestart

IMG 4664Met trommelende leerlingen en een enthousiaste Bob de Bouwer werd op vrijdag 23 juni het startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe Burgemeester De Vlugtschool in Slotermeer. Tegelijk met de nieuwbouw van de school komt er een dubbele gymzaal die buiten schooltijden als sportzaal beschikbaar is voor sportvereniging en buurtbewoners. De eerste heipalen zitten in de grond. Over ongeveer een jaar is het gebouw gereed.

De nieuwbouw van de Burgemeester De Vlugtschool maakt onderdeel uit van de vernieuwing van Geuzenveld-Slotermeer. De Burgemeester De Vlugtschool is de achtste school die in dit gebied wordt vernieuwd. Later volgen nog de nieuwbouw van de Veerkracht, Immanuelschool, Noordmansschool en de renovatie van de Slootermeerschool en Visio.